Gay ouderschap, ouderschap nieuwe stijl deel VII, Ouderschapsverlof

De familievormen veranderen in Nederland en daarmee ook de wetgeving in Nederland. Door gay ouderschap verandert het aloude man-vrouw-familiebeeld in een moderne GLBT vriendelijke variant. Door de veranderingen in de maatschappij en de daarmee samenhangende wetgeving dienen echter ook de regelingen te worden aangepast die samenhangen met deze nieuwe vorm van ouderschap. Het ouderschapsverlof is een goed voorbeeld van deze nevenwerking. Een korte analyse.

Normaliter worden in cao’s en arbeidscontracten artikelen opgenomen dat enkel de vader recht heeft op vaderschapsverlof. Maar dit is inmiddels achterhaald. Immers, met het Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap krijgt de duo-moeder ook de mogelijkheid om het kind te erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De vraag ligt voor of dit ook automatisch inhoudt dat de duo-moeder ook dezelfde rechten krijgt op bijvoorbeeld het gebied van ouderschapsverlof.

Op dit moment is het Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap ( helaas ) nog niet in werking getreden. Dit houdt in dat op dit moment nog geldt dat een adoptieprocedure moet worden gevolgd om als duo-moeder de gevraagde rechten te krijgen. Heeft een duo-moeder in dit geval recht op het adoptieverlof van vier weken? Nee, het adoptieverlof is erop gericht om de ouders te laten hechten aan het kind. Het verlof loopt via het UWV en wordt verstrekt in de situatie dat een kind afkomstig is uit het buitenland, of in ieder geval buiten de leefsfeer van de toekomstige ouder. Voor het bevorderen van de band met het gezin wordt het verlof verstrekt. Voornoemde situatie is geheel anders dan de adoptie door een duo-moeder. Daar is immers van een adoptie zoals hiervoor omschreven geen sprake. Zij kan enkel aanspraak maken op het vaderschapsverlof. Dit kan en wordt wel verstrekt aan de duo-moeder. In het Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap wordt de term vader ook opnieuw gedefinieerd en wordt waar nodig deze vervangen door terminologie waarbij ook de duo-moeder wordt bedoeld.

De benaming van dit vaderschapsverlof is echter niet meer van deze tijd. Enkele jaren terug is door toenmalig Tweede kamer lid Ineke van Gent een wetsvoorstel ingediend om het vaderverlof te verruimen van twee naar vijf dagen. Maar ook is voorgesteld om de term  “vaderverlof” te wijzigen in “babyverlof”. Afgezien van de discussie rondom de duur van het verlof  wordt vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen ook voorgesteld om de benaming van dit verlof te wijzigen. Toekomstige wetgeving rondom gay ouderschap werd destijds ook als reden genoemd.

Oftewel, indien het Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap daadwerkelijk geldende wetgeving wordt dient men zich wel te realiseren dat aanverwante wetgeving ook dient te worden aangepast. In ieder geval qua (inhoudelijke) terminologie omdat de duo-moeder ook verder gaande rechten krijgt. De ontwikkelingen hiervan zullen helaas moeten worden afgewacht. Gaylegal volgt deze wetswijziging op de voet en zal zeer zeker melden wat de uitkomst is geworden. Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal, mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl