Gay ouderschap, ouderschap nieuwe stijl deel II homo ouderschap

In navolging van de vorige blog wordt in dit artikel homo ouderschap besproken. Waar worden ze mee geconfronteerd en in welk juridisch web van regels komt men terecht. Gaylegal zal proberen wat meer helderheid te verschaffen.

In de vorige blog is als laatste gesproken over het adopteren van de duomoeder van het kind. Hiertoe kan een verzoek worden gedaan aan de Rechtbank en voor toewijzing hiervan dient de rechter vast te kunnen stellen dat er is voldaan aan het criterium: “ niets meer te verwachten van de oorspronkelijk ouder”. Oftewel, het dient in dit geval in het kennelijk belang te zijn van het kind dat er niets meer te verwachten is van de donor. Deze eis geldt echter niet indien sprake is van een “ aanvankelijk anonieme donor” in de zin van de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Is er echter wel een donor bekend ( in dit kader de homo man ), dan geldt voornoemde eis wel. De donor dient in dat geval een schriftelijke verklaring af te leggen waarin wordt vermeld dat het kinds niets van hem als ouder hoeft te verwachten. Het is dan meer de vraag of hij nog iets kan of wil betekenen.

De bedoelingen en afspraken tussen de biomoeder, duomoeder en de donor kunnen worden vastgelegd in een donorcontract. Echter, de inhoud van dit contract is niet juridisch afdwingbaar, omdat veel gemaakte afspraken nietig zijn wegens strijd met de goede zeden en de openbare orde. Het bij voorbaat verklaren afstand te doen van het recht op erkenning is bijvoorbeeld moeilijk contractueel in te perken. Met betrekking tot afstammingsrecht en gezagsrecht leidt een contract al snel tot nietigheid.

Binnenkort wordt in een aparte blog dieper ingegaan op de verdere inhoud van een donorcontract.

Tot dusver is alleen de situatie besproken waarbij sprake is van een donor en een lesbisch koppel het kind wil opvoeden. Wat is juridisch gezien de situatie indien na de geboorte het kind wordt opgevoed door een homo koppel en zij beiden ouder willen zijn? In de situatie waarbij één van de mannen de biologische ouder is van het kind dient de biologische moeder afstand te doen van het kind en dient de tweede niet biologische vader van het kind middels de zogenaamde stiefouderadoptie ook juridisch ouder te worden. Ook hier geldt dat voor de stiefouderadoptie de niet biologische vader die wenst te adopteren drie aaneengesloten jaren met de biologische vader van het kind moet hebben geleefd. Echter, net als bij lesbisch ouderschap geldt deze voorwaarde eveneens niet meer indien de beide mannen bij de geboorte van het kind een relatie hebben.

Met betrekking tot het afstand doen van het kind door de biologische moeder nog het volgende. Hier geldt wederom het hiervoor genoemde criterium dat er niets meer valt te verwachten van de oorspronkelijk ouder. Middels een afstandsverklaring wordt door de biologische moeder verklaart dat zij afstand doet van haar kind en dat het kind aldus niets meer heeft te verwachten van haar. Dit is een essentiële voorwaarde voor het toewijzen van het adoptieverzoek door de rechter aan de stiefouderadoptant ( tweede homoman). In veel gevallen wordt de biologische moeder nog gehoord door de rechter tijdens de rechtszitting. Het is van groot belang dat het emotionele punt van het niets meer te verwachten hebben wordt vastgesteld door de rechter en daar duidelijkheid over komt.

Een volgend punt is nog de adoptie waarbij geen van beide homo mannen een biologische band heeft met het kind welk zij wensen te adopteren. Dit kan een adoptie zijn van een kind afkomstig uit Nederland, of het buitenland. Dit is een andere procedure dan zoals hiervoor omschreven en daar gelden weer andere wettelijke bepalingen en internationale verdragen voor. In een apart bericht wordt hier binnenkort meer aandacht aan besteedt.

Tot dusver het homo ouderschap. In het volgende delen zullen het donorcontract en de          ( internationale ) adoptie worden besproken. Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal.nl mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht