Erfrecht in de gay praktijk deel III, Ongehuwd samenwonenden en een samenlevingscontract.

Niet elk stel besluit te trouwen en blijven daardoor ongehuwd samen wonen. Zonder dat men het merkt heeft dit besluit belangrijke gevolgen als onverhoopt één van beiden overlijdt. Als men geen samenlevingscontract heeft opgesteld kunnen er erfrechtelijk gezien vervelende gevolgen ontstaan. In deze blog zal getracht worden hier een korte belangrijke toelichting op te geven.

De raakvlakken tussen ongehuwd samenwonenden en het erfrecht betreffen vooral de term “ fiscaal partnerschap”. In 2011 is deze term gewijzigd en is bepaald wie zijn aan te merken als fiscale partners. Voor de vrijstelling van de erfbelasting is het van belang of men daadwerkelijk hiervoor is aan te merken. Fiscale partners zijn in ieder geval gehuwde partners en partners met een geregistreerd partnerschap. Ook partners met een notarieel geregistreerd partnerschap zijn volgens de geldende wetgeving fiscale partners. Bij de laatste categorie geldt nog wel enkele bijkomende voorwaarden.  Vóór het moment van overlijden geldt voor de partners dat:

  • men minimaal zes maanden 18 jaar of ouder was;
  • men al minimaal zes maanden een gemeenschappelijke huishouding had en stond ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde adres;
  • men minimaal zes maanden geleden bij de notaris een samenlevingscontract had gemaakt.

Een belangrijke aanvulling is dat een samenlevingscontract niet nodig is als men op de dag van overlijden al vijf jaar samenwonend was en dat kan aantonen middels inschrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Hiermee is destijds tegemoet gekomen aan het feit dat velen al sinds lange tijd samenwonen en ineens een contract zouden moeten opstellen.

Als sprake is van fiscaal partnerschap dan heeft men een hogere vrijstelling voor de erfbelasting en een lager tarief: [1]

Relatie met overledene, u bent: Bedrag vrijstelling 2014
Partner € 627.367
Kind of kleinkind € 19.868
Ouder € 47.053
Kind met een handicap € 59.601
Andere erfgenaam € 2.092
   
Waarde erfenis (cijfers 2014) Partner

(Pleeg)kinderen

Kleinkinderen en

verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
€ 0 – € 117.214 10% 18% 30%
€ 117.214 en meer 20% 36% 40%

 

 

 

 

Voorgaande leidt ertoe dat als een partner overlijdt en men nog geen vijf jaar samenwoont men aanzienlijk moet gaan betalen over de erfenis. Men mag slechts € 2.092,- belastingvrij erven en de rest wordt belast met 30 tot 40%. Het is dus zeer aan te raden een samenlevingscontract op te stellen bij een notaris, vooral als er bij een overlijden een aanzienlijk bedrag te erven is.

Naast het fiscale aspect is een samenlevingscontract ook nog van belang m.b.t. bijvoorbeeld alimentatie en de gekochte woning. In een volgende blog zal daar een verdere uitleg over worden gegeven omdat dit een nadere uitwerking vereist over enkele basisbegrippen.

In deze blog is geprobeerd een toelichting te geven over het belang van een samenlevingscontract. Meerdere blogs zullen zeker volgen waarbij het erfrecht verder wordt uitgebouwd. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben en meer informatie willen over het erfrecht en wat dit voor u zou kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal, mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl[1] Bron: website belastingdienst