Erfrecht in de gay praktijk deel II, geregistreerd levenstestament, hoe wat en waarom.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft cijfers naar buiten gebracht waaruit blijkt dat het aantal geregistreerde levenstestamenten in het eerste kwartaal van 2014 met ruim 90% zijn gestegen ten opzicht van hetzelfde kwartaal in 2013. Een nieuwe tendens? Is dit ook een fenomeen wat relevant is voor de LHBT gemeenschap in Nederland? Een korte beschouwing[1].

Een levenstestament houdt in dat bij de notaris middels een testament wordt vastgelegd wie de belangen van de desbetreffende persoon behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Anders dan bij een regulier testament betreft het de situatie dat de erflater nog in leven is. Een levenstestament geeft de mogelijkheid om tijdens het leven de regie te blijven houden, ook als de persoon bijvoorbeeld wegens ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zelf te handelen. In een levenstestament wordt door de erflater een volmacht gegeven aan een persoon om te handelen.

De gevolmachtigde is uiteraard een persoon waar men  het volste vertrouwen in heeft en deze mag in de naam van de erflater bepaalde financiële handelingen verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bankzaken, of aan een belastingaangifte. Zeer belangrijk is dat ook kan worden vastgelegd wat er in bepaalde specifieke situaties dient te gebeuren. Denk hierbij aan het wel of niet behandelen bij ziekte en wensen ten aanzien van het levenseinde. Ook kunnen er in een levenstestament ook praktische zaken worden benoemd, zoals bijvoorbeeld de verzorging van huisdieren.

Financieel misbruik wordt middels dit testament tegen gegaan als in het levenstestament is vastgelegd dat de gevolmachtigde/vertrouwenspersoon ook verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder. Ongeoorloofde uitgaven worden door regelmatige verantwoording over de stand van de financiën verminderd. Vaak vervult de notaris deze rol. Als laatste kan sinds april 2013 een levenstestament worden geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister ( CLTR ) en dit zal een notaris na het opstellen hiervan zeker doen zodat extra zekerheid over de geldigheid ontstaat.

De KNB geeft aan dat men merkt dat er een toenemende behoefte bestaat bij mensen om regie te houden in geval van verminderd verstandelijk vermogen of bij ziekte. Bij bijvoorbeeld het benoemen van een gay executeur in een testament bij overlijden om alles na het overlijden goed te regelen volgens de wensen van de erflater wordt ook een vertrouwenspersoon als executeur benoemd. Hij of zij volgt de specifieke wensen van de erflater en deze kunnen in de LHBT gemeenschap van andere aard zijn. In het verlengde hiervan zal bij een testament bij leven ook een vertrouwenspersoon/gevolmachtigde worden aangewezen door de erflater waar uitvoerig alles mee doorgesproken wordt. De maatschappij in zijn geheel regelt meer zaken vooruit dan voorheen en daarbij hoort ook het regelen van de regie over het leven als men er zelf niet meer toe in staat is. Bij de vergrijzing van de Nederlandse samenleving hoort ook het groter worden van de groep oudere LHBT’ers en het is zeker aan te raden dat ook zij een testament bij leven laten opstellen om de regie over het leven te behouden.

In voorgaande uiteenzetting is geprobeerd meer informatie te geven over het fenomeen levenstestament. Zoals gezegd is het van belang om u zo goed mogelijk te laten adviseren en Gaylegal kan daarbij de benodigde informatie verstrekken en u indien nodig doorverwijzen naar de juiste gespecialiseerde professionals. Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal, mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl