‘enkele-feit constructie’ en botsende grondrechten

GLBT-beleid op scholen is de laatste tijd veel in het nieuws. Door Hanneke Felten is onlangs het boekje “ Kijk jij al door een roze bril” geschreven. Dit boekje is o.a. bedoeld voor leerlingbegeleiders met praktische tips hoe men beter om kan gaan GLBT. Het pesten op scholen en het “ uit de kast komen ” bij jongeren heeft tot veel discussie geleid. In het verlengde daarvan is onlangs door enkele politieke partijen een wetsvoorstel ingediend om de zogenaamde ‘enkele-feit constructie’ af te schaffen. Jarenlang lobbyen en aangeboden petities door belangenorganisaties hebben hun vruchten afgeworpen.  Een korte analyse.

Tot dusver is in de “ Algemene  Wet Gelijke Behandeling ” de bepaling opgenomen die scholen in het bijzondere onderwijs de mogelijkheid biedt om zowel GLBT – leerlingen als docenten te weren. Dit kan weliswaar niet op grond van het ‘enkele feit ’ van iemands seksuele voorkeur. Maar het kan wel op grond van bijkomende omstandigheden, zoals het openlijk leven als homoseksueel.

Er zijn in de rechtspraak genoeg voorbeelden te vinden van ontslag van docenten wegens hun geaardheid. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is docent Duran Renkema die in 2011 door een gereformeerde basisschool te Oegstgeest werd ontslagen met een beroep op de enkele-feitconstructie. Hij kreeg een relatie met een man en werd naar huis gestuurd.

De enkele-feitconstructie heeft als basis de grondrechten van vrijheid van godsdienst, en van vereniging en stichting. Deze fundamentele grondrechten dienen uiteraard te worden gerespecteerd. Maar in een moderne samenleving als in Nederland dienen veranderingen ook in de wetgeving te worden doorgevoerd. Wetgeving om de weigerambtenaren aan te pakken is bijvoorbeeld een ontwikkeling die gaande is. Hiervoor worden ook de hiervoor genoemde grondrechten opnieuw tegen het licht gehouden.

Afgelopen weekeinde heeft Prof. Mr. Erik Jurgens, emeritus hoogleraar staat- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een interessant stuk geschreven over botsende grondrechten. Hij stelt dat de mensenrechten onze gezamenlijke publieke moraal genoemd kan worden. Grondrechten kunnen zoals bijvoorbeeld hiervoor beschreven onderling botsen. Welk grondrecht gaat dan voor? Dit is ook volgens Prof. Mr. Jurgens niet eenvoudig vast te stellen. Hij geeft aan dat het hierom aan de wetgever is om, binnen bepaalde grenzen, uitzonderingen te formuleren op de grondrechten. De afweging voor de rechter wordt op die manier duidelijker.

Naast het voorbeeld van de weigerambtenaar ( godsdienstvrijheid botst met discriminatieverbod ) noemt hij ook het voorbeeld van een ontslag van een leraar die op een religieuze school die ‘ uit de kast komt ’ en daar ook naar leeft. Jurgens schrijft dat een leraar in die situatie handelt in strijd met de subcultuur waarin de betreffende school functioneert. Volgens hem geeft onze algemeen heersende cultuur echter iedereen het wezenlijke grondrecht om als hetero of als homo te leven. De vraag ligt dan voor wat vóór moet gaan, de subcultuur of de algemene? Jurgens geeft aan dat voor het hiervoor vermelde wetsvoorstel redelijkerwijs meer te zeggen is. “ Het gaat ver als een subcultuur – hoe diep ook de overtuiging – hier haar norm kan opleggen, want ontslag is een niet aanvaardbare discriminatie naar seksuele geaardheid. Het schoolbestuur zal in dit geval moeten inbinden. ” aldus Jurgens.

Dit artikel van Prof. Mr. Jurgens in aanmerking genomen kan ik me gelukkig niet aan het idee onttrekken dat er belangrijke en steekhoudende stappen worden gezet om het beleid op bijzondere scholen aan te pakken en de laatste verouderde regelgeving m.b.t. GLBT-rechten op te heffen. Een opmerkelijk detail is dat het artikel geplaatst is in het Reformatorisch Dagblad. Een krant waarvan je niet zou verwachten dat men een dergelijk bericht zou publiceren.

De gang van zaken omtrent het nieuwe wetsvoorstel wordt met interesse gevolgd en indien er nieuwe ontwikkeling zijn zal Gaylegal hierover berichten. Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, of u wenst een afspraak te maken om een juridische kwestie door te spreken, dan kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal, mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht