Aandachtsgebieden

Gaylegal is gespecialiseerd op de volgende aandachtsgebieden:

+Echtscheiding & verbreking samenleven
Wanneer door een of beide partners wordt besloten uit elkaar te gaan moet een bestaand samenleven worden opgedeeld. Dit houdt in dat bij gehuwden en samenwonenden afspraken moeten worden gemaakt over alle aspecten van hun samen leven. Niet alleen afspraken over de verdeling van elkaars eigendommen, maar ook afspraken over de eventuele kinderen, alimentatie, omgang e.d. Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen kan dit emotionele traject wel of niet in goede harmonie gaan. Daarbij is het van belang een goede keuze voor een advocaat te maken, waarin in alle openheid en vertrouwelijkheid het gehele verhaal kan worden verteld.

Mr. Gerald Janssen biedt voor gehuwden en samenwonenden, die samen in onderling overleg tot overeenstemming willen komen, of die afzonderlijk een advocaat nodig hebben, openheid, vertrouwelijkheid en natuurlijk inleving in de zaak. Er is begrip en er kan zonder enige schroom worden verteld wat er speelt. Zo wordt een volledig beeld van de kwestie verkregen en is het mogelijk alles tot in detail te regelen, dan wel in een proces op alles voorbereid te zijn. Heldere communicatie en doortastendheid om verder te gaan waar anderen stoppen. U krijgt op deze wijze wat u toekomt.

+Ouderschap
Het krijgen en opvoeden van kinderen is één van de mooiste momenten in het leven als ouder. Gelukkig is het ouderschap tegenwoordig ook voor homo’s en lesbiennes mogelijk door co-ouderschap, adoptie en zelf kinderen te krijgen. Deze mogelijkheden om ouder te worden, brengen met zich mee dat er ook goede en duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Kinderen mogen nooit de dupe worden van een conflict.

Een LHBT professional hoef je niet uit te leggen wat het betekent om deel uit te maken van een ” modern family “. Het uitgangspunt is om alle aspecten van het ouderschap goed vast te leggen. Indien dit niet (goed) is gebeurd, wordt tot het uiterste gegaan om uw rechten als ouder te verdedigen of te krijgen. Mr. Gerald Janssen heeft bij uitstek de benodigde kennis en ervaring om uw belangen te verdedigen. Conflicten voorkomen is beter dan voor komen in de Rechtbank.

+Erfrecht & executeur
In een testament wordt een (testamentair) executeur aangewezen die belast wordt met het afwikkelen van de nalatenschap. Hij of zij treedt in de voetsporen van de overledene. Dit kan één van de erfgenamen zijn. Echter, om familie en vrienden niet onnodig te belasten kan ook een derde worden aangewezen om als executeur op te treden. Door een onafhankelijk persoon wordt dan de nalatenschap afgewikkeld. Het verdelen van de nalatenschap van een overledene is al moeilijk genoeg.

Vanuit de LHBTcommunity is er steeds meer vraag naar een LHBT professional die als executeur kan optreden. Het wordt als zeer prettig ervaren dat een specialist de nalatenschap beheert. De wijze van verdelen van de nalatenschap staat middels het testament vast. Echter, met de executeur kan vóór het overlijden in alle openheid over bijvoorbeeld de familie verhoudingen en andere bijkomende zaken worden gesproken. Er kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe men het wenst. Wellicht dat bijvoorbeeld de woning nog gereed moet worden gemaakt voordat de familieleden arriveren.

Mr. Gerald Janssen biedt de mogelijkheid om goede en duidelijke afspraken te maken om de verdeling van uw nalatenschap naar uw wens te regelen en hem daarover in vertrouwen te nemen. Door zijn kennis en ervaring is hij als onafhankelijk deskundige opgewassen tegen de conflicten die mogelijkerwijs kunnen ontstaan bij de verdeling van een nalatenschap.

+Naams- en geslachtswijziging
In Nederland is het mogelijk de geslachtsaanduiding en de voornaam te laten wijzigen. Voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding en de voornaam dient een verzoek te worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de geboorteakte onder zich heeft. Dit kan de geboorteplaats zijn of de gemeente Den Haag in het geval van buitenlandse geboorteaktes.

Het verzoek tot wijziging van de geslachtsaanduiding kan worden gedaan indien met beschikt over een verklaring van een specifiek aangewezen arts inhoudende dat sprake is van een overtuiging tot het andere geslacht te behoren. Tegelijkertijd kan dan ook een verzoek tot wijziging van de voornaam worden gedaan.

Indien men niet beschikt over een authentieke geboorteakte dient eerst een verzoek te worden gedaan aan de rechter om alsnog een geboorteakte te laten opstellen. Hiervoor dienen er (persoons)gegevens te worden verzameld op basis waarvan de rechter de geboortenamen kan vaststellen. Voor deze procedure is bijstand door een advocaat vereist en noodzakelijk.

Voor een afzonderlijke wijziging van de voornaam zonder een wijziging van de geslachtsaanduiding is tussenkomst van de rechter tevens noodzakelijk en is een duidelijke grondslag vereist. Het is belangrijk dat aan het verzoek een zwaarwegend belang ten grondslag ligt en ook dat er middels de wijziging geen maatschappelijk belang wordt geschaad. Het is essentieel dat de noodzaak van de wijziging goed wordt onderbouwd en de situatie duidelijk wordt uitgelegd.

Mr. Gerald Janssen heeft uitgebreide kennis en ervaring met het adviseren en het indienen van verzoeken tot geslachts- en naamswijzing. Door betrokkenheid en inleving in uw situatie kan een extra dimensie aan de problematiek tot wijziging worden beschreven.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. Gerald Janssen op zijn kantoor te Amsterdam. Hij staat u graag ter woord om uw situatie door te spreken.

+Discriminatie & ontslag
Het komt voor dat werknemers op de werkvloer worden benadeeld en geïntimideerd vanwege hun sexuele geaardheid. Het kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid en een rol spelen bij ontslag. Voor een adequate procesvertegenwoordiging is kennis van het arbeidsrecht en het ontslagrecht van essentieel belang. Mr. Gerald Janssen beschikt over jarenlange kennis en ervaring op deze gebieden en neemt de zorg uit handen om uw rechtspositie te waarborgen. Als LHBT professional kan hij in dergelijke zaken scherper onderhandelen en een paar stappen verder gaan dan anderen. Het is voor u daarbij prettig dat u zonder schroom over alle intimiderende en gevoelige aspecten van de zaak kunt praten. Volledig geïnformeerd en op alles voorbereid wordt u dan bijgestaan.
+Geweldsslachtoffer & overlast
LHBT gerelateerd geweld en overlast komen helaas nog steeds voor. Slachtoffers worden naast het delict en de overlast nog steeds te vaak geconfronteerd met onbegrip, bureaucratie en verkeerde justitiële beslissingen. Om een klankbord te hebben en advies te krijgen welke juridische mogelijkheden er zijn, kan men zich wenden tot Gaylegal. Mr. Gerald Janssen weet welke rechtspositie u heeft en welke mogelijkheden er open staan om uw belangen te waarborgen. Of het nu gaat om het aansporen van politie en justitie om strafvervolging in te stellen, of om de veroorzakers van overlast langs de civiele weg aan te pakken, in dergelijke situaties dient er direct actie te worden ondernomen.
+Overige geschillen
Niet alle gay gerelateerde geschillen zijn in de hierboven genoemde categorieën in te delen. De onderwerpen kunnen zeer divers en wijd verspreid zijn. Kennis van de meest voorkomende rechtsgebieden is daarom belangrijk. Ook al is een geschil niet van LHBT gerelateerde aard, het is prettig voor u om de kwestie door te spreken met een gedreven LHBT advocaat.

Mr. Gerald Janssen is advocaat te Amsterdam en heeft vanuit zijn eigen advocatenkantoor het initiatief genomen om Gaylegal te starten. Hiervoor heeft hij bij diverse middelgrote advocatenkantoren een brede kennis en ervaring opgedaan in de civiele procespraktijk, met name in het arbeidsrecht, personen- en familierecht, vastgoedrecht, contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Voor juridisch advies op deze gebieden, van welke aard dan ook, kunt u contact opnemen met mr. Gerald Janssen. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.gjadvocaten.nl